Grijanje, klimatizacija i ventilacija 2017-11-09T07:18:45+00:00

Sistemi grijanja, klimatizacije i ventilacije predstavljaju izuzetno bitne komponente svakog objekta u postizanju zdrave i udobne okoline za osobe koje u tom prostoru borave.
„M-Energo Inženjering“ se u okviru svoje djelatnosti bavi izvođenjem sistema za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju za sve vrste objekata, rezidencijalne i nerezidencijalne namjene: privatni objekti (vile,vikendice…), hoteli, bolnice, škole, ugostiteljski objekti, državne ustanove, sportski objekti, industrijski kompleksi i dr.

Bez obzira da li ste u fazi projektovanja svog objekta ili ste odlučili da u već postojeći objekat ugradite sistem grijanja, klimatizacije ili ventilacije, „M-Energo Inženjering“ će shodno Vašim potrebama i mogućnostima pronaći optimalno rješenje za Vas, najbolji kvalitet za proporcionalan iznos novca, jednostavno za Vas tražimo najbolje!
Ukoliko sklopite ugovor sa nama o preventivnom održavanju, bićete sigurni da će sistem grijanja, ventilacije ili klimatizacije, funkcionisati besprekorno, tokom čitave godine.
„M-Energo Inženjering“ posebnu pažnju poklanja primjeni energetski efikasnih rješenja u grijanju, klimatizaciji i ventilaciji rezidencijalnih i nerezidencijalnih objekata.

GRIJANJE

„M-Energo Inženjering“ projektuje, vrši montažu, pušta u rad, servisira i održava kotlarnice i instalacije grijanja za individualne i poslovne objekte, bolnice, hotele, prosvjetne, industrijske i sportske komplekse.

Grejni agregati

• toplovodni, vrelovodni i parni kotlovi (čvrsto, tečno, bio gorivo, električna energija)
• gorionici za tečno gorivo i biomasu
• toplotne pumpe vazduh/voda, voda/voda, zemlja/voda

Posebno želimo naglasiti stručno i efektno hemijsko čišćenje parnih kotlova srednjeg i visokog pritiska, toplovodnih i vrelovodnih kotlova od depozita stvorenog u radu. Postupak se takođe vrši po međunarodnim preporukama VGB R513 , a obuhvata uklanjanje vodenog kamenca, produkata korozije i drugih nečistoća koji su se stvorili na površinama za razmjenu toplote vodenog i parnog prostora u toku rada kotlova.

Takođe naglašavamo i hemijsko čišćenje manjih termoenergetskih i termotehničkih objekata sa vodene strane od depozita karbonatnog, silikatnog, sulfatnog sastava ili oksida gvožđa:
1. parni kotlovi niskog pritiska,
2. vrelovodni i toplovodni kotlovi,
3. turbinski kondenzatori,
4. cijevni razmjenjivači toplote (para-voda, voda-voda, ulje-voda),
5. pločasti razmenjivači toplote
6. napojni rezervoari,
7. bojleri za sanitarnu vodu,
8. svi objekti gdje postoji nataložen vodeni kamenac i oksidi metala.

Distributivni elementi

1. Radijatorsko grijanje

Radijatorsko grijanje je opšte poznat sistem grijanja koji podrazumjeva cijevnu instalaciju i radijatore po kojoj ovaj tip grijanja i nosi ime. Prema načinu izvodjenja cijevne instalacije, može se podijeliti u tri grupe:

1.1. Radijatorsko grijanje sa vidljivim instalacijama

Ovakav sistem grijanja se primjenjuje tamo gdje su radovi u građevinarstvu već završeni. Cijevne instalacije mogu biti izvedene od bakarnih ili čeličnih cijevi. Prednosti ovakvog sistema su u tome što se prepravke instalacije mogu izvršiti bez ikakvih problema. Mane su jedino estetske prirode, jer je instalacija vidno postavljena. Mada u eri bakarnih cijevi ni to više nije mana.

1.2. Radijatorsko grijanje sa skrivenim instalacijama

Skriveni sistem radijatorskog grijanja izuzetno je funkcionalan i atraktivan. Cijevna instalacija se ne vidi jer se nalazi u ravnajućem sloju betona ili u sloju maltera na zidovima Vašeg stambenog ili poslovnog prostora. Izvođenje ovakvog načina radijatorskog sistema grijanja, moguća je samo prije postavljanja podne obloge, odnosno prije ravnjajućeg sloja. Cijevi se obavezno izoluju specijalnim slojem pjenaste izolacije radi smanjenja gubitaka energije i neometane dilatacije.
Cijevna instalacija se može izvesti sa bakarnim ili al-pex cevima.

1.3. Kombinovani radijatorski sistemi

Pod kombinovanim sistemom podrazumijevamo kombinacije podnog i radijatorskog grijanja, ili kombinaciju vidljive ili skrivene instalacije. Kod kombinacije podnog i radijatorskog grijanja obično dolazi kada u prostoriji postoji velika staklena površina, ili su podne obloge uradjene od hladnih materijala (keramika, kamen, granit…). Kombinacija klasičnog i skrivenog sistema se koristi, na primjer, u objektima koji nisu kompletno završeni ili gdje uslovi gradnje to dozvoljavaju. Na primjer, prizemlje kuće je kompletno završeno, ali sledeći spratovi nisu, itd…

2. Panelno grijanje (podno, zidno i plafonsko grijanje)

2.1. Podno grijanje

Sistemi podnog grijanja stvaraju idealne toplotne uslove u cijelom vazdušnom prostoru ujednačeno po visini, za razliku od klasičnog grijanja kod kojeg se najtoplija tačka u prostoriji nalazi u visini plafona i predstavljaju zasigurno ponajbolji distribucioni sistem grijanja:
• Ne zauzima mjesto u prostoriji i ne utiče na dizajn enterijera
• Maksimalna grejna površina
• Visok osjecaj komfora
• Jednaka raspodjela temperature
• Nevidljiv
• Energetski je najefikasniji zbog niske temperature cirkulisane vode (Posebno u kombinaciji sa toplotnom pumpom),
• Jednostavna regulacija temperature prostora preko sobnih termostata

2.2. Plafonsko i zidno grijanje

U posljednje vrijeme sve je više grijanje plafona i zidova, jer su ove površine manje pokrivene i ljudi nemaju direktan kontakt sa njima. Zbog toga je kod njih dozvoljena veća temperatura površine, pa se samim tim povećava i unijeta jedinična snaga toplote.

3.Konvektorsko grijanje

Konvektorska grijanja pružaju trajnost, stalnu temperaturu i nečujan rad.
Karakteristike prirodne konvekcije:
• Topao ili hladan vazduh se ispušta na gornjem dijelu konvektora te se diže i cirkuliše prostorijom što rezultira najbržem mogućem zagrijevanjem ili hlađenjem i održavanjem temperature u prostoriji, podešene na termostatu. Namijenjeni su pretežno rezidencijalnim objektima.

KLIMATIZACIJA

Klimatizacija je složen proces koji uključuje kondicioniranja, transport i ubacivanje vazduha u klimatizacioni prostor. Klimatizacijom se regulišu i održavaju unutar zadatih granica:
temperatura,
relativna vlažnost,
brzina strujanja vazduha,
čistoća vazduha,
nivo buke i razlika pritiska u prostoru,
sve u svrhu postizanja ugodnog i zdravog okruženja za osobe koje u prostoru borave, odnosno postavljanje uslova za potrebe industrijske proizvodnje.
Toplotne pumpe (vazduh-voda, voda-voda, zemlja-voda)

Novom tehnologijom koja funkcioniše na principu „obrnutog frižidera“, zapravo, onako kako frižider “izvlači” toplotu iz svoje unutrašnjosti (hladi je) i prenosi je u kuhinju (grije je), tako toplotna pumpa izvlači toplotu iz spoljnjeg vazduha, podzemne vode ili zemlje i koristi je da zagrije radijatore ili podno grijanje u domu.

Ono što vam toplotna pumpa omogućava pored fantastičnog komfora i efikasnog grijanja jeste i izuzetno štedljivo hladjenje tokom ljeta!
Jednostavno rečeno, za razliku od svakog drugog uredjaja za grijanje, kod koga morate da platite mnogo više energije nego što iskoristite, kod toplotne pumpe je to suprotno. Naprotiv, višestruko više dobijete energije nego što platite.
Cijeli sistem grijanja koristi struju samo za pokretanje i pumpu. Tako ne zavisite od fosilnog goriva i aktivno doprinosite smanjenju emisija CO2 i zaštiti klime.

Čileri

Čileri su rashladne mašine koje služe za pripremu hladne vode. Za razliku od direktnih sistema hlađenja, gdje isparivač rashladne mašine ujedno služi i kao hladnjak pomoću koga se odvodi toplota iz hlađenog prostora, ovdje se radi o indirektnim hlađenju jer postoji sekundarni rashladni fluid koji cirkuliše između rashladne mašine i hlađenog prostora (objekta) u zatvorenom toku.

Klima komore

Klima komore su namijenjene za centralnu pripremu vazduha i omogućavaju sve osnovne funkcije vezane za pripremu vazduha:
• Grijanje
• Hlađenje
• Filtriranje
• Vlaženje
• Sušenje
• Rekuperaciju
• Cirkulaciju
U cilju uštede energije (značajno smanjenje potrebnog kapaciteta za grijanje) koriste se rekuperatori toplote, čiji je zadatak da toplotu otpadnog vazduha predaju svježem vazduhu.

Multi sistem

Multi sistem je projektovan za manje komercijalne prostore koji zahtijevaju multi primjene. Multi split sistemi se sastoje iz jedne spoljašnje i više unutrašnjih jedinica. Sistemi sa više unutrašnjih jedinica se vrlo brzo prilagođavaju zahtjevima svakog prostora uz manju potrošnju električne energije.
Velika je mogućnost izbora raznih vrsta unutrašnjih jedinica — zidnih, skrivenih plafonskih, parapetnih, kasetih sa kružnim protokom, fleksibilnih itd. – različitih kapaciteta. To znači da možete odabrati idealnu unutrašnju jedinicu za spavaću sobu, drugu za dnevnu sobu, za kancelariju, itd. – u skladu sa uslovima prostora ili ličnim potrebama.

VRV

Tehnologija promenljivog protoka fluida – VRF (variable refrigerant flow), takođe poznata i kao VRV (variable refrigerant volume), podrazumijeva sistem grijanja, hlađenja i ventilacije koji karakteriše veći broj unutrašnjih jedinica za klimatizaciju, povezanih na jednu spoljašnju jedinicu. U najsavremenijim sistemima, svaka unutrašnja jedinica može raditi u režimu grijanja ili hlađenja, nezavisno od bilo koje druge jedinice u okviru istog sistema. Ovakav pristup klimatizaciji omogućava značajnu uštedu energije u uslovima kada sistem radi simultano u oba moda, tj. kada je u različitim zonama klimatizacije objekta potrebno grijanje i hlađenje. Budući da je naše područje poznato po velikom broju dana sa varirajućom temperaturom, ovakvo rješenje predstavlja vrlo ekonomičan način grijanja i hlađenja.
Primjena ovog sistema je više nego široko rasprostranjena, od kancelarijskih prostora, poslovnih zgrada, hotela, luksuznih apartmana, industrijskih aplikacija, kako novih, tako i objekata u rekonstrukciji, pa sve do prostora namenjenih stanovanju.
Uz manju potrošnju električne energije i veću pouzdanost u poređenju sa ostalim uređajima, VRV uređaji sa promjenljivim protokom rashladnog fluida su trenutno prepoznati kao jedni od najefikasnijih KGH uređaja na tržištu kada je u pitanju ušteda električne energije. Pored toga što pružaju znatnu uštedu, VRV sistemi su ujedno i mnogo bolji za okolinu u poređenju sa klasičnim sistemima, imajući u vidu da stvaraju daleko manju emisiju CO₂ gasova. Pored toga, VRV sistemi smanjuju gubitke strujanja vazduha koji se pojavljuje u klasičnim ventilacionim sistemima zbog različitog koncepta prenosa energije.

VENTILACIJA

„M-Energo Inženjering“ projektuje, vrši montažu, pušta u rad, servisira i održava instalacije ventilacije za individualne i poslovne objekte, bolnice, hotele, škole, industrijske i sportske komplekse.
Sistemi za ventilaciju, zahvaljujući svojim mogućnostima, postali su sastavni dio svakog novoizgrađenog objekta bez obzira na njegovu namjenu, konstrukciju ili veličinu. Osnovna funkcija ventilacije je da izmjenom vazduha obezbedi veći kvalitet unutrašnjeg vazduha.
U objektima mogu postojati dva tipa ventilacije:
• mehanička (vještačka) ventilacija
• prirodna ventilacija
Mehanička ventilacija u svom sistemu posjeduje ventilatore koji ostvaruju cirkulaciju vazduha dok se kod prirodne ventilacije zamjena vazduha ostvaruje kroz otvore u objektima, kada se u gornjim djelovima objekta ispušta vazduh a u donjim uvlači spoljašnji, zamjenjujući vazduh.
U zavisnosti od potreba objekta, ventilacioni sistemi mogu obavljati izvlačenje unutrašnjeg vazduha (zasićenog: toplotom, vlagom, dimom, mirisima, masnoćom, prašinom…), kao i ubacivanje svježeg zamjenjujućeg vazduha (kiseonika) u prostor. Ovi sistemi pored izmjene vazduha mogu sadržati i sisteme za njegovu klimatizaciji i filtraciju.
Ventilacioni sistem namijenjen razmjeni unutrašnjeg vazduha (suva ventilacija) transportuje vazduh kroz sistem svojih kanala u prostor i izvan njega. Ovakvi sistemi se nalaze u stambenim, poslovnim, obrazovnim, sportskim i svim drugim objektima gdje se okuplja veći broj ljudi. U ovim objektima često je objedinjena ventilacija i klimatizacija.
Ventilacioni sistem namijenjen izvlačenju masnih isparenja (parovučna ventilacija ili kuhinjska ventilacija) ima ulogu izvlačenje masnih isparenja nastalih usled termičke obrade hrane.