Inženjering i projektovanje 2017-11-09T09:12:44+00:00

„M-Energo Inženjering“posjeduje licencu Br. 01-243/3 izdatu 25.02.2014. godine od Inženjerske komore Crne Gore, kojom se potvđuje ispunjenost uslova za izradu projekata mašinskih postrojenja, uređaja i instalacija.
„M-Energo Inženjering“ obavlja sledeće poslove:

Inženjering poslovi

„M-Energo Inženjering“-a priprema ponude, kontroliše projektnu dokumentaciju, priprema dokumentaciju za primopredaju objekta i nadzor nad izvođenjem projekta, za sve vrste termotehničkih i termoenergetskih instalacija.

Izrada projektne dokumentacije

Na osnovu projektnog zadatka, projektanti kompanije „M-Energo Inženjering“-a realizuju izradu projektno-tehničke dokumentacije, u sladu sa pozitivnom zakonskom regulativom Crne Gore.
Proces izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvata definisanje ovlašćenja i odgovornosti,   prikupljanja elemenata, razradu i izradu dokumentacije projekta, preispitivanje i provjeru svakog segmenta projekta, upravljanje izmjenama projektne dokumentacije za poslove koji su nastali nakon zaključenja projektne dokumentacije.
„M-Energo Inženjering“ izrađuje generalne projekate, glavne projekate, idejna rješenja, idejne projekate,
izvođačke projekate i projekate izvedenog objekta.

Revizija tehničke dokumentacije

Revizijom tehničke dokumentacije vrši se provjera:
-usklađenosti sa zakonom i tehničkim normativima, propisima, standardima i normama kvaliteta
-usklađenost tehničke dokumentacije  sa urbanističko – tehničkim uslovima
-podataka o položaju, kapacitetu, tehničkim, tehnološkim i funkcionalnim karakteristikama postrojenja
-elemente održavanja termotehničkih instalacija;
-ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških i eksploatacionih karakteristika postrojenja i opreme
-tehničko-tehnoloških i organizacionih elemenata izgradnje postrojenja (instalacije);
-acionalnosti projektovane opreme i materijala;
-Analiza varijantnih energetskih sistema objekata – sa procjenom energetske efikasnosti instalacije
-Orjentacionih vrijednosti radova na izgradnji postrojenja;
-Međusobne usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije;
-Da li je tehnička dokumentacija u skladu sa posebnim propisima te da li ista sadrži podatke o procjeni uticaja na životnu sredinu;
-Da li je određena faznost izrade postrojenja (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina),
-Da li su u dokumentaciji priložene saglasnosti nadležnih organa u skladu sa posebnim propisima itd.

 

Izrada tehničke dokumentacije, analiza i studija

„M-Energo Inženjering“ vrši izradu tehničke dokumentacije za instalacije grijanja, ventilacije i klimatizacije, termoenergetskih postrojenja i instalacije, solarnih sistema i sistema za pripremu sanitarne potrošne vode,   pumpnih i kompresorskih stanica.
Posjedujemo licencu Br. 01-243/3 izdatu 25.02.2014. godine od Ministarstva za ekonomski razvoj Vlade Crne Gore, kojom se potvđuje ispunjenost uslova za izradu projekata mašinskih postrojenja, uređaja i instalacija.
Izradu tehničke dokumentacije, u svemu prema Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (“Sl. list RCG”, br. 22/02), „M-Energo Inženjering“ obavlja samostalno ili uz angažovanje spoljnih saradnika i izradjuje mašinsko-tehnološke, elektro i druge projekte u zavisnosti od vrste objekata i instalacija.

Nadzor nad izgradnjom objekata

„M-Energo Inženjering“ vrši stručni nadzor nad svim fazama projekta, od pripremnih, izvođačko zanatskih radova preko ugradnje instalacija i postrojenja, do puštanja istih u probni rad.
Stručni nadzor je neophodan da bi se izgradnja izvršila u skladu sa glavnim projektom. To podrazumjeva i provjeru ugovorenih standarda i uslova koji su u skladu sa zakonskim propisima i tehničkim normativima.