Sanitarne tople vode i solarni sistemi 2017-11-09T09:23:05+00:00

U zgradama koje su namijenjene za boravak i rad ljudi, potreban je i sistem za pripremu sanitarne tople vode, i u zavisnosti od potreba i količina tople vode utioče na odabir sistema. Primarna podjela ovih sistema je na lokalne i centralne sisteme. Pored pomenutih sistema, podjela se može izvršiti u zavisnosti od načina pripreme – na akumulacione i protočne sisteme, pa i u zavisnosti od vrste grijača- na toplovodnim, sisteme sa električnim grijačima ili parnim grijačima, na kraju u zavisnosti od izbora snabdjevanja toplotnom energijom- na sistema sa obnovljivim izvorima energije i sisteme koji koriste konvencijalna goriva.

Konvencionalni sistemi za pripremu sanitarne tople vode 

Sanitarne potrošne vode mogu se zagrivati sa lokalnim (decentralizovanim) ili centralnim sistemima. Decentralizovanim sistemom grijanja potrošne vode koristi se za pojedinačne potrošače, kao za jedno potrošno mesto, u tom slučaju potrošnja vode je
niža pa je i potrebna količina energije manja za zagrijevanja vode. U ovom slučaju mogu se koristiti protočni električni zagrijači vode. Ukoliko se radi o grupi potrošača,
mogu se koristiti akumulacioni električni bojleri manje zapremine ili
plinski protočni grijači vode. Lokalni uređaji za pripremu sanitarne tople vode se primjenjuju u stambenim zgradama sa manjim brojem stambenih jedinica.

Moderni sistemi za pripremu sanitarne tople vode

Toplotne pumpe za pripremu sanitarne vode

Pri zagrijavanju sanitarne vode mogu se koristiti toplotne pumpe kao nekonvencionalni izvor toplote. Primjenom toplotne pumpe dobijamo na ustedi troškova grijanja, jer kompresorske toplotne pumpe koriste okolnu toplotnu energiju i uz utrošak mehaničkog rada, dobija se pogodna temperatura (koristi se toplota kondenzacije rashladnog fluida u toplotnoj pumpi) za grijanje. Kondenzator toplotne pumpe može biti ugrađen u obliku cijevnog grijajača u samom bojleru sanitarne tople vode ili potrošna voda iz bojlera može pomoću pumpe cirkulisati kroz kondenzator toplotne pumpe.

Solarni sistemi za pripremu sanitarne vode

Solarni sistemi se  podijele na  pasivne i aktivne. Pasivni solarni sistemi ne koriste nikakave dodatne uređaje ili elemente u sistemu, koji bi dodatno trošio energiju za rad sistema. Riječ je o različitim arhitektonsko-građevinskim rješenjima koja služe radi boljeg prikupljanja Sunčeve energije, akumulacije energije i korišćenja u svrhu grijanja. Osnovni uređaj aktivnog solarnog sistema je prijemnik sunčeve energije tj. solarni kolektor.
Prijemnik sunčeve energije može biti: ravan, cijevni ili parabolični.

Aktivni solarni sistemi

Solarni sistemi za naše klimatsko podneblje su poželjna rješenja za pripremu tople sanitarne vode. Na solarne sisteme grijanja ne možemo računati da može pokriti gubitke toplote tokom cijele grejne sezone bez nekog dodatnog izvora toplote. Postoji mogućnost spoja solarnih kolektora i toplotne pumpe, tada se mogu dobiti veće temperature grejnog fluida, ali je i u tom slučaju potreban dodatni izvor toplote u periodima sa malim intenzitetima zračenja Sunca i veoma niskih temperatura vazduha.